غبارسنج های سری T

این سری از غبارسنج های SICK، برای غلظت های 200 mg/m3 به بالا مناسب می باشد که عموما در مواردی که از فیلترهای الکتروستاتیکی برای کاهش غلظت غبار استفاده می گردد، کاربرد دارند. اساس کار در این سری transmission می باشد، که کدورت و extinction می تواند بر اساس آن محاسبه گشته وبعد از کالیبراسیون گراویمتری، غلظت غبار بر اساس mg/m3 نیز قابل نمایش می باشد.

انواع محصولات

غبارسنجی برای غلظت های غبار متوسط تا زیاد در گازهای بالای نقطه شبنم آنها می باشد. اساس کار در این سری transmission می باشد، که کدورت و extinction می تواند بر اساس آن محاسبه گشته وبعد از کالیبراسیون گراویمتری، غلظت غبار بر اساس mg/m3 نیز قابل نمایش می باشد.

DUSTHUNTER T100 غبارسنجی برای غلظت های غبار متوسط تا زیاد در گازهای بالای نقطه شبنم آنها می باشد. اساس کار در این سری transmission می باشد، که کدورت و extinction می تواند بر اساس آن محاسبه گشته وبعد از کالیبراسیون گراویمتری، غلظت غبار بر اساس mg/m3 نیز قابل نمایش می باشد.

DUSTHUNTER T50 غبارسنجی اقتصادی برای غلظت های غبار متوسط تا زیاد در گازهای بالای نقطه شبنم آنها می باشد. اساس کار در این سری transmission می باشد، که کدورت و extinction می تواند بر اساس آن محاسبه گشته وبعد از کالیبراسیون گراویمتری، غلظت غبار بر اساس mg/m3 نیز قابل نمایش می باشد.

اشتراک در غبارسنج های سری T