غبارسنج های سری S

این خانواده از غبارسنج های شرکت SICK از خاصیت پراکندگی نور توسط ذرات در داخل دودکش برای اندازه گیری غلظت غبار استفاده می کنند که خود به سه دسته SF، SB و SP تقسیم می شوند. نوع SF در دو طرف دودکش، SB در یک سمت و نوع SP بصورت پرابی می باشد. این نوع غبارسنج ها برای غلظت های پایین تر از 200 mg/m3 که عموما بعد از فیلترهای bag house می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع محصولات

سرویس، تعمیر و نگهداری بسیار پایین این غبارسنج، شما را مجاب به خرید این دستگاه برای اندازه گیری های آنلاین غلظت غبا، می کند. این دستگاه از رنج های بسیار پایین تا متوسط غبار را فارغ از سرعت گاز، رطوبت و بار الکتریکی ذرات اندازه گیری می نماید.

در یک  نگاه

این غبارسنج برای اندازه گیری غلظت های بسیار پایین تا متوسط غبار دارای تاییدیه می باشد، که برای دیواره های ضخیم یا دو جداره به سبب نصب در یک سمت دودکش مناسب می باشد. اندازه گیری بر اساس پراکندگی مستقیم نور (forward scattering of light) می باشد.

غبارسنج SUDTHUNTER SF100 دستگاهی دارای تاییدیه برای غلظت های غبار بسیار کم تا متوسط می باشد. اندازه گیری بر اساس پراکندگی رو به جلوی نور (forward scattering of light) می باشد.

این غبارسنج برای غلظت های بسیار پایین تا متوسط غبار در شرایط سخت مثل گازهای داغ یا خورنده دارای تاییدیه می باشد. اندازه گیری بر اساس backward scattering of light (پراکندگی رو به عقب نور) می باشد. نصب تنها در یک سمت صورت می پذیرد. دو عمق نفوذ متفاوت ممکن می باشد.

این غبارسنج برای غلظت های پایین تا متوسط غبار در شرایط سخت مثل گازهای داغ یا خورنده مناسب می باشد. اندازه گیری بر اساس backward scattering of light (پراکندگی رو به عقب نور) می باشد. نصب تنها در یک سمت صورت می پذیرد. دو عمق نفوذ متفاوت ممکن می باشد.

اشتراک در غبارسنج های سری S