غبارسنج های Extractive

این دسته از غبارسنج ها نمونه گاز را از دودکش خارج کرده و بعد از انجام فرایند های مورد نیاز غلظت را محاسبه می کند.

انواع محصولات

دستگاه SHC500 به روش اندازه گیری گراویمتری برای کالیبراسیون غبارسنج های آنلاین و برای اندازه گیری های مقایسه ای برای تاسیسات فیلترها استفاده می شود. بخشی از جریان گاز به روش ایزوکینتیک استخراج می گردد، که این امر به روش کنترل شده و در زمان واقعی  صورت می پذیرد.

این دستگاه برای اندازه گیری غبار در جریان های گازی مرطوب می باشد. نمونه گاز بوسیله پروب از دودکش استخراج گردیده و درون دستگاه حرارت داده می شود تا به دمایی بالاتر از نقطه شبنم برید تا هیچگونه قطره آبی در نمونه باقی نماند. سپس بوسیله روش تفرق نور اندازه گیری غلظت غبار صورت می پذیرد.

اشتراک در غبارسنج های Extractive