راهکارهای تشخیص اجسام با فاصله یابی ( لیزر اسکنر)

تکنولوژی شناسایی و اندازه گیری به روش فاصله سنجی با لیزر ارائه دهنده رنج وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف می باشد. اطلاعات کانتورها در دو یا سه بعد ضبط و پردازش می شود. این لیزر اسکنرها تشکیل شده از یک یا چند دیود ساطع کننده نور که به کمک چرخش یک آینه نور را به هدف می تاباند. فاصله بین سنسور و هدف با اندازه گیری زمان بین ارسال و دریافت پالس محاسبه می شود. این تکنولوژی مناسب برای کاربردهای indoor و outdoor شامل جلوگیری از برخوردها در بنادر، دسته بندی خودروها، مانیتورینگ و موقعیت یابی و ... می باشد.

انواع محصولات

با لیزر اسکنر 3بعدی امکان اسکن پیوسته از محیط بدون درنظر گرفتن اینکه جسم حرکت می کند یا خیر وجود دارد. در این اسکنرها علاوه بر حرکت آیینه دوار حول محور عمودی یک بازوی مکانیکی هم کل این سیستم را حول محور افقی دوران می دهد تا بتواند فضا را اسکن کند.

لیزراسکنر 2D مناسب برای کاربردهایی چون شناسایی و فاصله یابی در یک سطح می باشد. یک سیگنال پالس لیزری به جسم فرستاده شده و بازگشت آن به گیرنده اسکنر می رسد. از طریق چرخش بیم لیزری توسط یک آینه دوار، سنسور توانایی اسکن کردن یک سطح دو بعدی را دارد.

اشتراک در راهکارهای تشخیص اجسام با فاصله یابی ( لیزر اسکنر)