راهکارهای شناسایی و تشخیص کد

بارکدخوان ها به منظور شناسایی و دسته بندی انواع محصولات در صنایع الکترونیک، بسته بندی، پست و ...  استفاده می شوند.  SICK سه تکنولوژی متفاوت برای خواندن اطلاعات کد شده ارائه می دهد که عبارتند از :

  • حرکت خطی نور لیزر با سرعت بالا برای خواندن کدهای تک بعدی
  •  تکنولوژی تصویربرداریی  برای خواندن کدهای دوبعدی
  •  تکنولوژی RFID برای شناسایی خودکار به کمک امواج فرکانس رادیویی

انواع محصولات

این سری از بارکدخوانها تصویر سطحی از بارکد را ایجاد کرده و سپس آن را دیکد می کند. این تصویر دو بعدی از کنارهم قرار دادن مجموعه خطوط موازی و یا عکس سطحی ایجاد می شود. بدلیل سرعت بالای این بارکدخوانها توانایی خواندن کد در هر دوحالت متحرک و ثابت در سرعت بالا وجود دراد.

یک بیم لیزری بصورت خطی به بارکد تابانده می شود و از طریق انعکاس نور بازگشتی اطلاعات را دیکد می کند. بسته به جهت حرکت جسم و محل قرارگیری بارکد روی آن لیزر می تواند نور را در راستای یک خط و یا چند خط موازی و یا بصورت نوسانی توسط یه آینه به بارکد بتاباند.

برای شناسایی بارکد بویژه زمانی که امکان جابجایی دستی اشیاء وجود دارد از بارکدخوانهای دستی می توان استفاده کرد. این سری از بارکدخوانها برای خواندن انواع کدهای 1D و 2D در فواصل کمتر از یک متر و به دو صورت بی سیم و سیمی بکاربرده می شود. 

    تکنولوژی RFID سيستم شناسايی خودکار افراد یا اشیاء با استفاده از فركانس راديويی است. داده ها بوسيله برقراری اطلاعات بين تگ متصل شده به فرد ، شئ يا ... و يك دستگاه کد خوان  انتقال داده و خوانده می شود.

اشتراک در راهکارهای شناسایی و تشخیص کد