سنسورهای حفاظتی نوری

دستگاهی است جهت حفاظت اشخاص در سیستم های اتوماتیک در صنایع مختلفی از جمله خودرو، ماشین سازی و ... استفاده می شود که دارای استانداردهای جهانی می باشد. این سیستم ها با ایجاد بیم های لیزری در مقابل مناطق خطرخیز محافظت به عمل می آورد.

انواع محصولات

دستگاهی است شامل یک فرستنده و یگ گیرنده که با ایجاد مجموعه ای از بیم های موازی با فاصله های میلی متری به صورت یک پرده عمل کرده و از ورود به ناحیه خطر جلوگیری می کند. با توجه به کاربرد، دقت های متفاوتی از تشخیص انگشت تا کل بدن انسان و نیز تشخیص تفاوت بین جسم و انسان وجود دارد.

لیزراسسکنر عمل اسکن کردن محیط اطراف خود را از طریق فاصله یابی به روش time of flight انجام می دهد. اسکنرها قابل استفاده در کاربردهای ثابت و متحرک می باشند و قابلیت تعریف نواحی اسکن مختلف به هر شکل بسته به کاربرد را دارند. همچنین امکان صدور فرامین آلارمی مختلفی برای هر فیلد اسکن شده وجود دارد.

این سوئیچ ها شامل یک فرستنده و یک گیرنده که تنها یک بیم فرستاده می شود. در صورت قطع شدن این بیم سیگنالی جهت حفاظت فرستاده می شود.

این پرده های نوری از یک فرستنده و گیرنده با دو یا چند بیم محدود تشکیل شده است. با قطع شدن حداقل یک بیم خطر تشخیص داده شده و فرایند امنیتی لازم صورت می گیرد. این سنسورها قابلیتهایی چون شناسایی بدن انسان و یا تشخیص تفاوت بین انسان و جسم را دارا می باشند.

سیستم های حفاظتی دوربینی sick بر اساس تکنولوژی تصویربرداری و پردازش آن عمل کرده و با ایجاد یک پرده لیزری در مقابل نواحی خطرخیز محافظت به عمل می آورد.

اشتراک در سنسورهای حفاظتی نوری