سنسورهای مجاورتی ( پراکسیمیتی )

سنسورهای پراکسیمیتی قابلیت شناسایی اجسام در فاصله های نزدیک و بدون تماس مستقیم را دارند. بسته به جنس بدنه جسم، SICK رنج های متفاوتی از این سنسورها شامل القایی، مغناطیسی و خازنی را ارائه می دهد.

انواع محصولات

سنسورهای پراکسیمیتی مغناطیسی SICK از سنسورهای غیرتماسی می باشند که فقط در مقابل اجسام مغناطیسی عکس العمل نشان می دهد. در اثر حضور جسم مغناطیسی در میدان دید سنسور فرکانس نوسان هسته اسیلاتور سنسور تغییر کرده و در شرایط تشدید منجر به سوئیچ در خروجی می شود.

سنسورهای خازنی سنسورهای غیرتماسی می باشند. حضور جسم در مقابل آن به عنوان دی الکتریک آن عمل کرده و ظرفیت خازنی آن تغییر می کند. این سنسورها قابلیت شناسایی اکثر اجسام اعم از فلز و غیر فلز را دارند.

سنسورهای القایی از نوع غیر تماسی می باشند که فقط به فلزات حساس می باشند. SICK رنج وسیعی از سنسورهای القایی در دو نوع سیلندری و مکعبی، flush و Non flush، خروجی های PNP و NPN و رله بصورت NO-NC و آنالوگ و نیز قابل استفاده در محیطهای harsh ارائه می دهد.

اشتراک در سنسورهای مجاورتی ( پراکسیمیتی )