غبارسنج های آنلاین

این غبارسنج از مزایای هر دو روش اندازه گیری: تفرق نور و میزان نور عبوری بهره می گیرد و در نتیجه برای غلظت های بسیار پایین تا بسیار بالا قابل استفاده می باشد.

این خانواده از غبارسنج های شرکت SICK از خاصیت تفرق ذرات داخل دودکش برای اندازه گیری غلظت غبار استفاده می کنند که خود به سه دسته SF، SB و SB تقسیم می شوند. نوع SB در دو طرف دودکش، SF در یک سمت و نوع SB بصورت پرابی می باشد.

غبارسنج های خانواده T، میزان غبار را از طریق اندازه گیری میزان نور عبوری و نسبت دادن میزان نور جذب شده در مسیر به غلظت ذرات، محاسبه می کنند.

اشتراک در غبارسنج های آنلاین